GDPR

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

GDPR

 

1. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på Byggprojekt hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) därför att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Du ska veta hur vi på Byggprojekt behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dom till och vilka som får ta del av dom. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

2.TILLÄMPNING OCH REVIDERING Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Personalchef (Personuppgiftsansvarig) är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

3 ORGANISATION OCH ANSVAR VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Personalchef.(Personuppgiftsansvarig) Personuppgifterna får inte användas för egna ändamål eller i annat syfte än vad som uttryckligen angivits av Ansvarig. Biträdet ska på begäran utan dröjsmål utföra rättelse eller utplåning av personuppgifter som omfattas av detta Avtal enligt instruktion från Ansvarig. Biträdet har inte rätt att överföra några av den Ansvariges personuppgifter till tredje part, om inte Ansvarig uttryckligen har givit sitt godkännande till överföringen. Undantag om tredje part kan tillämpas då det gäller att följa lagar om personalliggare på byggarbetsplatsen med personuppgifter och anhörig information, samt om det kan förenkla samarbetet inom och utom byggarbetsplatsen. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

4. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING För följande behandlingar tex mejlhantering internt resp. externt etc. gäller särskilt följande: Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part utan skriftligt godkännande. Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i ledningssystemet med begränsad tillgång till få dokumenterade personer inom företaget. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD och ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal. De kategorier av registrerade som behandlas enligt detta Avtal är vanligtvis fysiska personer som kan kategoriseras enligt följande:

• ANSTÄLLD -Även praktikanter.

• BESTÄLLARE -Person, förening eller företag som beställer tjänster och varor.

• OMBUD -Ombud för försäkringstagare (ex. Länsförsäkringar).

• LEVERANTÖR -Företag eller person som levererar varor.

• ENTREPRENÖR -Företag eller person som levererar varor och tjänster.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:

Användning: Anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal är avtal där vi måste registrera nödvändiga personuppgifter (men bara de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet), vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt samt för att uppfylla lagen. I enlighet med dataskyddsförordningen (den registrerade) har man rätt till information (tillgång), rättelse, radering, begräsning samt dataportabilitet. Med personuppgifter i detta Avtal avses alla uppgifter som faller in under definitionen av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen som behandlas av Ansvarig avseende ovanstående kategorier av registrerade och omfattar bland annat:

• Namn och kontaktuppgifter.

• Personnummer.

• E-postadress.

• Bilder I vissa fall kan vi komma att samla in ditt namn, grundläggande arbetslivserfarenhet och kontaktuppgifter, från dig, från företag som utför bakgrundskontroller eller från yrkesrelaterade rekryteringsbolag, arbetsförmedlingen etc i syfte att kunna kontakta dig i headhunting-situationer. Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker är att behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att hitta lämpliga kandidater till lediga och framtida tjänster hos oss. I detta fall kommer personuppgifter inte användas i annat syfte än utvärdera dig som kandidat hos en eventuell tjänst på Byggprojekt.

 

Om du vill ha tillgång till den information som är registrerad hos oss, vänligen kontakta info@abbp.se. Om vi har felaktiga uppgifter eller du har några andra invändningar, vänligen kontakta samma mail. Du har möjlighet att få insyn i vilken information som registrerats om dig och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen

 

Vi kommer lagra dina samtycken i: Tio år, tom 2028-05-25. Du kan närsomhelst använda den här länken för att hantera dina samtycken.

 

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta